Termeni și condiții

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația Segoia are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.    

Scopul colectării datelor este: accesul la serviciile si instrumentele oferite de Asociatia Segoia; generarea de petiții, conform art. 51 din Constituția României, si de solicitări, conform legii 544/2001, adresate instituțiilor publice.

Refuzul dvs. determină în anumite cazuri, despre care vă vom informa la momentul corespunzător, imposibilitatea de a folosi cu succes unele din serviciile noastre.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi comunicate unor terțe părți.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitați ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: Mun Bucureşti, Sector 2, Str Elev Ştefănescu Ştefan nr. 8, bl.464, sc.1, et .5, ap.34, camera nr.2. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Observație:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


Asociația Segoia este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în Registrul General, cu numărul 0027794.